Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden voor dienstverlening van:

G. van Schie, handelend onder de naam: ''Mooi Opgeruimd''. 

Hierna te noemen: Opruimcoach.
Gevestigd te Ommelanderwijk 156, 9644 TR in Veendam. 
Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt op 23-11-2021. 

1. Toepassing
Deze algemene voorwaarden gelden op alle offertes, overeenkomsten van/met Opruimcoach en alle voorbereidende en uitvoerende handelingen. 

2. Opdrachten en wijzigingen in opdrachten
- Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend.
- Als Gebruiker na kennismakingsgesprek gebruik wil maken van opruim coaching, dient Gebruiker de coaching-overeenkomst te ondertekenen.
- Als Gebruiker wijzigingen in de opdracht wenst, kunnen deze schriftelijk of mondeling worden doorgegeven. Acceptatie van deze wijzigingen in bestaande opdrachten is rechtsgeldig wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd door Opruimcoach. 

3. Gegevens verstrekken door Gebruiker

- De Gebruiker moet volledige medewerking verlenen aan de uitvoering van de opdracht en al hetgeen daarvoor nodig is beschikbaar stellen voor Opruimcoach. In geval van het organiseren van administratie betekent dit onder andere inzage in documenten en financiële administratie. Opruimcoach gaat hier uiteraard vertrouwelijk mee om. 

4. Uitvoering van de opdracht

- Opruimcoach bepaalt de manier waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Opruimcoach heeft de plicht Gebruiker vooraf in te lichten over werkwijze van de opdracht. 
- Het benodigde tijdsbestek voor uitvoeren opdracht zal door Opruimcoach met Gebruiker worden overlegd. 

5. Geheimhoudingsplicht

- Opruimcoach is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die haar door Gebruiker ter beschikking is gesteld en door de verwerking daarvan verkregen resultaten tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. 
- Wanneer er dreigend gevaar is voor Gebruiker, samenleving of bepaalde personen, mag Opruimcoach relevante informatie verstrekken aan bevoegde personen of instanties als gevaar kan worden voorkomen.
- Opruimcoach is niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en wederpartij is niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van hierdoor ontstane schade, wanneer Opruimcoach, op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opruimcoach zich niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning.

6. Tarieven. 
- Alle tarieven zijn inclusief BTW. 
- De tarieven voor diensten kunnen worden aangepast. Indien opdracht al schriftelijk overeengekomen is vóór aanpassing van de tarieven, gelden de 'oude' tarieven die vooraf afgesproken zijn. 
- Het bedrag op de factuur is berekend volgens de tarieven van Opruimcoach. 
- De standaard tariefstelling is op uurtarief, tenzij anders afgesproken. Het uurtarief staat vermeld op de factuur en op deze website.
- Werkzaamheden zullen op basis van het aantal gewerkte uren tegen de overeengekomen tarieven aan Gebruiker in rekening worden gebracht. 
- Reiskosten buiten 10 kilometer vanaf het adres van Opruimcoach komen ten laste van de Gebruiker. De reiskosten bedragen €0,24 per kilometer. De reiskosten van de eerste 10 kilometer vanaf adres Opruimcoach komen ten laste van Opruimcoach. 
- Opruimcoach zal aan het einde van iedere maand (tenzij anders overeengekomen) aan Gebruiker een factuur voor de in die maand verrichte werkzaamheden versturen.

7. Betalingsvoorwaarden
- Het vooraf besproken voorschotbedrag dient vooraf te worden betaald. 
- Het resterende bedrag zal binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur -inclusief BTW- op de bankrekening die op de factuur vermeld staat worden voldaan.
- Bij een niet-tijdige betaling is Gebruiker van rechtswege in verzuim. Indien Opruimcoach haar vordering op Gebruiker ter incasso uit handen geeft, is Gebruiker alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

8 Aansprakelijkheid
- Opruimcoach heeft een inspanningsverplichting. Geen resultaatverplichting. Dit betekent dat zij zich altijd maximaal zal inspannen om, binnen de grenzen van haar competentie, resultaat te behalen. De Gebruiker moet haar in staat stellen de gewenste doelen te behalen door haar daarvoor alle ruimte te bieden.
- Opruimcoach is niet aansprakelijk voor directe- of indirecte schade, emotionele schade of schade voortkomend uit beslissingen die de Gebruiker heeft genomen, al dan niet in overleg met Opruimcoach. Gebruiker is altijd zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
- Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Gebruiker na het ontstaan daarvan zo snel mogelijk, de schade schriftelijk bij Opruimcoach heeft gemeld.
- Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Opruimcoach of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering of uit hoofde van de door Opruimcoach afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat zij draagt in verband met die verzekering.
- Elke aansprakelijkheid van Opruimcoach voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9. Duur en beëindiging
- Een overeenkomst voor een opruimproject kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst, worden verlengd.
- Opruimcoach heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Gebruiker niet binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
- Als één van de partijen tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen is, en deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen manier betaald.
- Opruimcoach mag de overeenkomst met de Gebruiker zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk ontbinden wanneer de Gebruiker surseance van betaling aanvraagt, of failliet gaat, of de Gebruiker een vennoot is en deze wordt ontbonden.

10. Tekortkomingen – afspraken verzetten
- Opruimcoach mag afspraken kosteloos afzeggen of verplaatsen in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
- Opruimcoach behoudt zich het recht tot het verzetten van afspraken in geval van cursussen en trainingen voor haar op het gebied van organiseren, coaching en persoonlijke groei. Maar ze zal -zoveel mogelijk- rekening houden met lopende afspraken. 
- Gebruiker kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos afzeggen. Bij afzegging binnen 24 uur zal Opruimcoach het volledige afgesproken tarief rekenen. Hetzelfde geldt wanneer Gebruiker niet aanwezig is voor de geplande afspraak op het geplande adres.

11. Eigendomsvoorbehoud.
- Alle door Opruimcoach geleverde en/of uitgeleende zaken blijven tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen eigendom van Opruimcoach. De Gebruiker is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.
- Bij niet-betaling heeft Opruimcoach het recht reeds afgeleverde goederen bij de Gebruiker terug te halen. Gebruiker dient daartoe medewerking te verlenen.
- Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Gebruiker verplicht Opruimcoach daar zo snel mogelijk op de hoogte van te stellen.
- De Gebruiker verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat terug te geven aan Opruimcoach. In geval van beschadigingen zal Opruimcoach deze verhalen op Gebruiker.

12. Klachtenprocedure
- Klachten over de door Opruimcoach gedane werkzaamheden dienen door de Gebruiker binnen 8 dagen na ontdekking, en/of uiterlijk binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opruimcoach. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opruimcoach doeltreffend kan reageren. 
- Indien het een gegronde klacht is, zal Opruimcoach de werkzaamheden alsnog verrichten volgens de overeenkomst, tenzij dit door Gebruiker inmiddels aantoonbaar zinloos is geworden. In dit laatste geval dient de Gebruiker dit kenbaar te maken.  
- Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opruimcoach aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.

13. Toepasselijk recht.

De Algemene Voorwaarden van Gebruiker worden afgewezen en deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd. Nederlands recht is van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en opdrachten en daaruit voortkomende geschillen. Van toepassing is de versie zoals deze gold tijdens het tot stand komen van de betreffende opdracht.